Nieuws

Stad Turnhout en Zorggroep Orion zetten zwaar in om dreigend isolement bij ouderen tegen te gaan.

Resultaten seniorenonderzoek van Stad Turnhout zijn bekend gemaakt.

In maart-april 2022 werden 1485 senioren in Turnhout bevraagd in het kader van een seniorenbehoeftenonderzoek. Vandaag maakten schepenen Kelly Verheyen en Luc Op de Beeck de resultaten bekend. Ze stonden stil bij de belangrijkste tendenzen op het gebied van zorg en welzijn en koppelden daar al meteen initiatieven aan die werden genomen om met de belangrijkste werkpunten aan de slag te gaan. Er komt een grote prioriteit voor preventie en aanpak van eenzaamheid bij senioren. Rosette Broeckx, voorzitter van de Senioren Adviesraad getuigde over deze belangrijkste resultaten en het belang om dreigend isolement bij senioren tegen te gaan. Op dit ogenblik wordt sterk ingezet tegen eenzaamheid en voor zorg, in het najaar wordt ook nog gefocust op dementiezorg en digitale inclusie. Belangrijke thema’s als mantelzorg, ondersteuning bij zorg door een zorgcoach en buurgerichte werking zijn hier efficiënte middelen om succesvol hulp te bieden bij ouderen die kampen met deze problemen.

Gevoel van eenzaamheid bij 65+ in Turnhout
 
Overkoepend cijfer:  45% voelt zich matig tot sterk eenzaam

INZETTEN OP PREVENTIE EN AANPAKKEN VAN EENZAAMHEID
Schepen Kelly Verheyen licht een aantal acties toe om eenzaamheid bij ouderen in Turnhout aan te pakken: “Opvallend resultaat uit het seniorenbehoeftenonderzoek dat vorig jaar werd afgenomen zijn de cijfers rond eenzaamheid. Deze zijn hoog. 45% van de Turnhoutse senioren voelt zich matig tot sterk eenzaam . We zien dit vooral bij alleenwonende senioren, senioren met een chronische aandoening of langdurige ziekte, ouderen met een kortere scholing en lager inkomen. Daarom willen we als stadsbestuur de volgende jaren initiatieven uitwerken om die eenzaamheidscijfers omlaag te halen, want uit onderzoek weten we dat eenzaamheid een negatieve impact heeft op het welzijn en gezondheid.
 We gaan dit doen op verschillende manieren:

 1. Vrijetijdsaanbod beter bekend maken en nog versterken
 2. Senioren toeleiden naar aanbod & kwetsbare senioren detecteren
 3. Vormingen over het herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid voor vrijwilligers in  buurten en verenigingsleven”

Het vrijetijdsaanbod voor senioren zullen we vanuit de Stad versterken en ook het bestande aanbod van activiteiten voor senioren beter bekend maken. Belangrijk om weten daarbij is dat 56% van de bevraagde senioren géén lid is van een vereniging. Ook daar willen we een aanbod voor.

 1. Tijdens de week van de senior in november gaan we de bestaande activiteiten van partners (Zorggroep Orion, Neos, Dinamo, Warande, Okra, seniorenraad, …) in de kijker zetten. Elke dag worden activiteiten of infomomenten georganiseerd voor en door senioren ism de seniorenraad. Want er is in Turnhout al een mooi aanbod voor senioren, maar niet altijd bij iedereen bekend.
 2. We vullen ook zelf het aanbod aan: 2 X/jaar, in samenwerking met de Seniorenraad, een daguitstap voor senioren organiseren. De eerste, een boottocht met gids in het havengebied, is gepland op 25 april
 • Zodat ook senioren, niet aangesloten bij bijvoorbeeld een seniorenvereniging, hun gading kunnen vinden.Tijdens deze seniorenweek en daguitstap zullen we rekening houden met de drempels die senioren ervaren. Zoals voldoende aanbod overdag, rekening houden met sociale en financiële drempels, duidelijke communicatie, enz.
 • Detecteren van kwetsbare senioren & senioren individueel toeleiden naar het aanbod van vrije tijd en zorg

DETECTEREN VAN KWETSBARE SENIOREN EN SENIOREN INDIVIDUEEL TOELEIDEN NAAR HET AANBOD VAN VRIJE TIJD EN ZORG  
We zagen daarstraks in de cijfers dat meer kwetsbare senioren, alleenwonenden-kleiner budget – chronisch ziek – grotere eenzaamheid ervaren. We willen hen ook kansen geven om deel te nemen aan activiteiten om zo onder de mensen te zijn en mogelijk nieuwe mensen te ontmoeten. Daarvoor moeten we drempels wegwerken. We hebben het welzijnsonthaal in de Stationsstraat waar iedereen, dus ook senioren, een hulpvraag kan stellen. Denk aan vervoer (minder mobielencentrale, financiele steun, informatie rond zorgondersteuning etc.). Mensen kunnen hiernaartoe komen of telefonisch contact nemen of mailen. Echter zien we dat dit welzijnsonthaal, dat actief drempels moet wegwerken voor deelname aan het elven van senioren, nog niet goed gekend is. 44% kent het niet. Welzijnsonthaal is nochtans de  draaischijf naar andere hulp- en dienstverlening (ook niet altijd goed gekend is). Daarom zetten we de komende jaren ook extra in op het bereiken van senioren tijdens bepaalde momenten in het leven. Dit doen we met huisbezoeken bij mensen die 80 worden door Bpost, we nemen contact op met senioren die net weduwe of weduwnaar zijn geworden en de brugfiguur senioren blijft aan boord in het Welzijnsonthaal.

BUURT EN VERENIGINGSLEVEN ALS VOELSPRIET VOOR EENZAAMHEID

Uit de bevraging blijkt dat senioren graag oud willen worden in hun buurt en vaak warme relaties hebben met mensen in hun buurt. Dat is fijn en willen we aanmoedigen. Daarom willen we aan vrijwilligers uit buurten of verenigingen handvaten geven om eenzaamheid te herkennen, bespreekbaar te maken en te weten wat je kan doen.
Meer dan 50 vrijwilligers uit heel diverse organisaties (lokale dienstencentra, MMC, WZC, senioren-en buurtverenigingen, ziekenhuis,…) namen in 2021 en 2022 al deel aan praktische workshops van de Herstelacademie.  De vrijwilligers kregen praktische tips en handvaten mee over hoe je eenzaamheid (h)erkent. Hoe je de risicofactoren kan inschatten. Welke interventies het vereenzamingsproces kan helpen en wanneer doorverwijzing noodzakelijk is. We zullen deze ook in de toekomst blijven organiseren en het aanbod zal voor vrijwilligers gratis blijven.

AANDACHT VOOR BUURTWERKING EN VOOR ZORG
Luc Op de Beeck, voorzitter van Zorggroep Orion, schetst het belang van zorg en van aandacht voor buurtwerking om doelgericht om te gaan met de belangrijkste werkpunten uit de resultaten van dit behoeftenonderzoek. 

BUURGERICHT WERKEN:
“Met onze lokale dienstencentra werken we als zorggroep zo laagdrempelig mogelijk. De dienstencentra zijn er voor de buurtbewoners als ontmoetingsplaats en als aanspreekpunt om vragen te stellen en verder geholpen te worden.We zijn volop gestart met het inzetten op enkele buurten in Turnhout waar we tot nu toe minder actief zijn geweest en zullen de komende jaren ook blijven doen. In het Oosten van Turnhout (omgeving Steenweg op Oosthoven) is sinds het voorjaar een buurtcoach aan het werk. Dit is een buurt waar tot nu toe weinig ontmoetingsmogelijkheden waren en waar we nu volop op inzetten. Zo zijn er wekelijks koffiemomenten in het buurthuisje in de Goedendagstraat en is onlangs het project Soep met Babbels gestart. De buurtcoach, blijft inzetten op het versterken van partnerschappen met partnerorganisaties zoals Mekanders, De Ark, de buurtverenigingen, Michaëlschool enz.  Dit biedt een antwoord op de vaststellingen van zowel de stadsmonitor als het behoefteonderzoek bij senioren rond het ervaren van te weinig ontmoetingsmogelijkheden in deze wijk.
Zorggroep Orion bouwt mee in het Pioniersgebouw aan 60 assistentiewoningen  De Houthavenen een lokaal dienstencentrum De Wissel. Team thuiszorg ging ook aan de slag met een buurtanalyse. Dit moet  mee de noden bepalen die de buurt nodig heeft en waaraan we een antwoord willen bieden, o.m. via onze diensten, activiteiten en werking in De Wissel.  Er staan ook al veel mensen op de wachtlijst voor De Houthaven, iedereen kijkt dus uit naar de opening, op deze mooie centrale locatie.
 Daarnaast passen we de werking van onze bestaande dienstencentra aan aan de noden die er in de verschillende buurten zijn. Zo zijn LDC De Schoor en LDC Albert Van Dyck gestart met ‘ontmoet je buur’ koffiemomenten en wandelingen.

MANTELZORG:
De mantelzorgcoördinator is sinds april 2022 aan de slag binnen Zorggroep Orion. Met deze nieuwe functie zetten we in op het bereiken en ondersteunen van mantelzorgers.

DEMENTIEZORG:
In 2022 startte het project EFRO Dementiezorg op. In samenwerking met Licalab en stad Turnhout gingen we aan de slag om een nieuwe visie op dementiezorg uit te werken. Belangrijk voor de toekomst: hoe willen we dementiezorg vertalen in onze werking, in onze “Nieuwe Vliet”, in opleidingen in het omgaan met onze bewoners, in het detecteren en informeren van mogelijke doelgroepen die in een vroeger stadium al thuis met dementie worden geconfronteerd. Allemaal belangrijke vragen. Onze medewerkers vulden een kennismonitor dementie in waardoor we een mooie kijk kregen op hun talenten en hun noden op het vlak van dementiezorg en kennis over dementie. Er werd geëxperimenteerd met slimme matrassen en er waren flink wat werksessies, ook met vrijwilligers, over dementiezorg. In de eerste helft van 2023 zal de nieuwe visie op dementiezorg gecommuniceerd en geconcretiseerd worden bij Zorggroep Orion, we gaan nog ervaringen opdoen met de Nobi-lamp en ervaren hoe het is voor mensen met dementie via een belevingssessie met een VR-bril. In april sluiten we dit project af en kunnen we waarschijnelijk ook overgaan met de next steps: de plannen voor de bouw van een nieuwe Vliet. Ook via andere projecten blijven we dementie in de kijken zetten. In samenwerking met partners organiseren we de praatcafé’s dementie, deze zullen uitgebreid worden. Ook de intergenerationele wandeling voor mensen met dementie en hun naasten is zo’n voorbeeld. In het najaar van 2023 wordt een inloophuis voor personen met dementie en hun naasten geopend in LDC De Wissel.

ZORGCOACH:
Deze medewerker bij Zorggroep Orion  ondersteunt mensen om hun weg te vinden in het zorglandschap.De meeste mensen wensen zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen. Soms veranderen er zaken, al dan niet onverwacht, waardoor het zelfstandig thuis wonen onder druk komt te staan. De zorgcoach kan dan samen met de zorgvrager bekijken welke oplossingen er zijn.

KOUDEPLAN IN DE DIENSTENCENTRA
In de winter neigen sommige mensen tot isolement. In de dienstencentra is iedereen welkom. Niemand is verplicht om deel te nemen aan een activiteit of om iets te consumeren. Je kan ook langs komen voor een goede babbel of om de krant te lezen. Wordt het écht bij jou thuis te koud, omdat je bijvoorbeeld de verwarming een graadje lager zet, durf dan in één van onze dienstencentra langs te komen en hier wat meer tijd door te brengen. Niet onbelangrijk met de onrust rond de energieprijzen. Het team Thuiszorg van Zorggroep Orion, dat instaat voor alle dienstencentra en de bijhorende assistentiewoningen ambieert ook om extra betrokken te zijn met de buurt. In alle dienstencentra kan je rekenen op een gratis glas kraantjeswater, gebruik maken van wifi of de krant lezen. Er liggen zelfs gezelschapspellen op je te wachten.

Info: www.zorggroep-orion.be/dienstencentra

Zorggroep Orion eist onmiddellijke actie tegen discriminatie van de bewoners van assistentiewoningen op het vlak van maatregelen die tegemoetkomen aan de stijgende energieprijzen.

Zoals iedereen worden ook Zorggroep Orion in Turnhout en zijn bewoners getroffen door de sterke prijsstijgingen. Zorggroep Orion ziet zich daarbij genoodzaakt om de prijzen aan te passen aan de effectieve kostprijs om zelf niet in financiële moeilijkheden te komen. Eind november werden de bewoners op de hoogte gebracht van de nieuwe dagprijs vanaf 1 januari, aangepast aan de indexatie en tevens een voorstel voor een nieuw energievoorschot aangepast aan de huidige, flink verhoogde energieprijzen.  Een moeilijke boodschap voor iedereen. Zorggroep Orion wil echter de discriminatie aankaarten die de bewoners van assistentiewoningen treft op het gebied van maatregelen die tegemoet moeten komen aan de gestegen energieprijzen. Zorggroep Orion dringt daarom aan dat de hogere overheden hier vandaag nog werk van maken. Daarvoor stuurt Zorggroep Orion nogmaals een protestbrief aan de verschillende politieke verantwoordelijken.

Voorzitter Luc Op de Beeck klaagt deze onterechte situatie aan: “Zorggroep Orion dringt daarom aan dat de hogere overheden hier vandaag nog werk van maken. Daarvoor stuurt Zorggroep Orion nogmaals een protestbrief aan de verschillende politieke verantwoordelijken. Aan de beide koepelorganisaties VVSG en Zorgnet-Icuro wordt gevraagd om de inspanningen nog te verhogen zodat de discriminatie van bewoners van assistentiewoningen zo snel mogelijk uit de weg geruimd kan worden. Laat het duidelijk zijn, dat wij als zorggroep betrokken zijn met onze bewoners en hen niet in de steek laten.“

BEWONERS VAN DE ASSISTENTIEWONINGEN VALLEN UIT DE BOOT
Bewoners die in een collectieve woonvorm wonen zonder eigen energiecontract (met één energiemeter) kunnen tot op vandaag geen beroep doen op  de meeste van de ondersteunende maatregelen vanuit de verschillende overheden (federaal en Vlaams).
Vanuit de federale maatregelen doen onze bewoners weliswaar een voordeel aan het aangepaste BTW-tarief van 6%. Dit wordt immers aan het verlaagde tarief doorgerekend aan de bewoners.
Daarnaast vallen ze echter bijna overal uit de boot. Dit is fundamenteel oneerlijk en vormt volgens Zorggroep Orion een duidelijke discriminatie van bewoners van assistentiewoningen.
De meest kwetsbare bewoners van onze assistentiewoningen (en ook woonzorgcentra trouwens) worden  uitgesloten van het sociaal tarief. Het sociaal tarief  kan een buffer vormen tegen grotere problemen. Dit betekent voor deze groep dikwijls het verschil tussen het hoofd boven water kunnen houden of niet. Een uitbreiding van het sociaal tarief naar de bewoners van assistentiewoningen (en woonzorgcentra) is nodig.
De federale overheid heeft aangekondigd dat ook collectieve woonvormen in aanmerking komen voor een basispakket energie (eerste en tweede pakket). Dit gebeurt echter niet automatisch. Daarvoor moet een bijkomende  aanvraag ingediend worden via een apart formulier. Tot op heden is niet duidelijk hoe dat precies in zijn werk gaat en het is wachten tot 2023 om de werkwijze te kennen. Dat net de meeste kwetsbare mensen moeten wachten tot een formulier “klaar” is, doet ernstige vragen rijzen over de prioriteiten die gesteld worden. Onze bewoners hebben net nu nood aan extra ondersteuning.
Daarnaast wordt ook vanuit Vlaanderen geen extra inspanning geleverd voor bewoners van assistentiewoningen om de energiefactuur betaalbaarder te maken. Voor de woonzorgcentra en de centra voor dagverzorging wordt een extra inspanning gedaan maar dat wordt om onduidelijke redenen niet doorgetrokken naar bewoners van assistentiewoningen. Dat is heel spijtig want bij o.a. de COVID-maatregelen werden de assistentiewoningen wel dikwijls beschouwd als gelijkwaardig aan woonzorgcentra. Assistentiewoningen behoren ook tot de waaier aan passende woonvormen voor (kwetsbare) senioren.  
 
AFSPRAKEN OP LOKAAL NIVEAU
Ondertussen worden op lokaal niveau afspraken gemaakt met het lokaal bestuur en het OCMW om de bewoners van de assistentiewoningen verder te ondersteunen waar nodig. De bewoners van de assistentiewoningen kunnen bij problemen of vragen rond dit thema terecht bij hun woonassistent. De woonassistenten kennen ook de weg naar OCMW of eventueel andere instanties die de bewoners kunnen verder helpen waar dit noodzakelijk is.

ZORGGROEP ORION KOESTERT PLANNEN VOOR EEN “KOUDEPLAN” OM BUURTBEWONERS UIT HUN ISOLEMENT TE HALEN EN IN DE WARMTE TE BRENGEN

Zorggroep Orion trakteerde bewoners en bezoekers op zondagmiddag op een gezellig feest met live muziek en boeiende activiteiten naar aanleiding van de 40ste verjaardag van De Flatjes en dienstencentrum Albert Van Dyck. Tijdens de aftrap met feestelijke receptie, benadrukte voorzitter Luc Op de Beeck nogmaals het belang van een dienstencentrum voor de buurt en haar bewoners. Het was meteen ook het moment om de plannen aan te kondigen voor een heus “koudeplan” in 2022 waarbij alle inwoners van Turnhout extra welkom zijn in alle dienstencentra van de zorggroep en eventueel ook nog op andere sites van Zorggroep Orion, zoals de woonzorgcentra.

EEN DIENSTENCENTRUM ALS HART VAN DE BUURT EN ANTENNE VOOR HET SIGNALEREN VAN PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN WAAR (BUURT-)BEWONERS MEE WORSTELENIn dienstencentrum Albert Van Dyck – en tevens in ontmoetingscentrum De Meerloop en dienstencentrum De Schoor – kunnen bewoners en buurtbewoners elke dag terecht voor allerlei activiteiten, maar tevens voor informatie rond mogelijke diensten of zorgoplossingen. De functie van het café in elk centrum is niet enkel een gezellig samenzijn, maar ook een belangrijke, verbindende factor voor wie er langs komt en zich meteen welkom voelt.

Voorzitter Luc Op de Beeck licht toe: “De donkere dagen van het jaar komen er aan. We merken dat heel wat mensen het dan wat moeilijker krijgen en neigen tot eenzaamheid en isolement. In de dienstencentra is iedereen altijd op een laagdrempelige manier welkom. Niemand is verplicht om deel te nemen aan een activiteit of om iets te consumeren. Ons aanbod betekent ook dat je gewoon binnen loopt voor een goede babbel of om de krant te lezen. Met de onrust rond de stijgende energieprijzen willen we ook nog eens extra benadrukken dat iedereen bij ons kan langs komen tijdens onze openingsuren. Wordt het écht bij jou thuis te koud, omdat je bijvoorbeeld de verwarming een graadje lager zet, durf dan in één van onze dienstencentra langs te komen en hier wat meer tijd door te brengen.”
IN DE STEIGERS: EEN KOUDEPLAN VOOR WIE DE KOUDE WONING INRUILT VOOR EEN GASTVRIJE, WARME OMGEVING IN DE DIENSTENCENTRAHet team Thuiszorg van Zorggroep Orion, dat instaat voor alle dienstencentra en de bijhorende assistentiewoningen, ambieert ook om extra betrokken te zijn met de buurt. Daarom werden onlangs een zorgcoach, een mantelzorgcoördinator en een buurtcoach aangeworven.

Luc Op de Beeck, voorzitter Zorggroep Orion: “Ons team werkt momenteel ook plannen uit voor een heus “koudeplan”, vergelijk het met het “hitteplan” in de zomer waarbij iedereen bij ons verkoeling kan zoeken. Voor het “koudeplan” kijken we hoe we bij extreme koude onze deuren nog meer kunnen open zetten voor onze buurtbewoners, zodat ze kunnen toeven bij ons in een aangename temperatuur. Dat betekent dat we onderzoeken hoe er tijdens de periode van het “koudeplan” een aantal extra openingsuren kunnen gerealiseerd worden. Maar weet, dat iedereen nu al écht veel kan langs komen en zeker niet in de kou moet blijven staan, letterlijk en figuurlijk.

De details van het “koudeplan” worden binnenkort aangekondigd zodra dit helemaal rond is.

OVERZICHT VAN DE LOCATIES EN TIJDEN WAAR IEDEREEN WELKOM IS
Dienstencentrum Albert Van Dyck – Albert Van Dyckstraat 10:

 • Elke weekdag welkom in het dienstencentrum van 9 tot 17 uur
 • Het café is elke weekdag open vanaf 9 uur tot 17 uur – en in het weekend van 13u30 tot 17 uur.
 • Je kan elke dag terecht in het restaurant van 11u30 tot 13 uur om een hapje te eten.

Ontmoetingscentrum De Meerloop – Begijnhof 44:

 • Het café is elke weekdag open van 13u30 tot 17 uur – ook op zondag
 • Je kan er ook komen eten op dinsdag en vrijdag van 12 tot 13 uur – wel vooraf reserveren uiterlijk de vrijdag en de dinsdag vooraf op 014 28 40 71

Dienstencentrum De Schoor – Schorvoortstraat 53:

 • Elke weekdag welkom in het dienstencentrum van 9 tot 17 uur
 • Het café is elke weekdag open van 13u30 tot 17 uur – ook op zaterdag
 • Je kan er ook komen eten op maandag en donderdag van 12 tot 13 uur – wel vooraf reserveren uiterlijk de donderdag en de maandag vooraf op 014 28 40 72

WZC De Wending – ’t Kaffee – Albert Van Dyckstraat 18

 • Elke dag open van 13 tot 17 uur – ook in het weekend

Alle info op www.zorggroep-orion.be

Stad Herentals en Zorggroep Orion onderzoeken samenwerking op het vlak van kwalitatieve, toegankelijke en mensgerichte woonzorg in de eigen regio.

De laatste jaren wordt het steeds duidelijker dat samenwerking nodig is om kwalitatieve woonzorg te kunnen (blijven) aanbieden. Het stadsbestuur  van Herentals en Zorggroep Orion uit Turnhout voeren verkennende gesprekken om een mogelijke samenwerking op te starten. Het doel is om in de nabije toekomst elkaar te ondersteunen op het vlak van kwalitatieve, toegankelijke en mensgerichte woonzorg. Het stadsbestuur en de zorggroep keurden daarvoor een intentieverklaring goed. In september begint een grondig onderzoek van beide organisaties om te zien waar kansen zitten om samen te werken. In december beslissen beide organisaties, op basis van het onderzoek, of en hoe ze effectief gaan samenwerken op het vlak van toegankelijk en kwalitatief zorgwonen in de eigen regio.

Samenwerking in de ouderenzorg

In zowel de private als de publieke ouderenzorg wordt het steeds duidelijker dat zelfstandig werkende woonzorgcentra niet kunnen overleven. Dit heeft te maken met de veranderende verwachtingen in de samenleving, de constante stijging van kosten, de professionalisering van de zorg en strenge normen van de overheid.

Zowel Zorggroep Orion als woonzorgcentrum Sint-Anna leggen de lat zeer hoog en willen kwalitatieve, toegankelijke en mensgerichte zorg bieden op maat van de zorgvrager. Om dat te kunnen blijven volhouden, is het nodig én noodzakelijk dat er wordt samengewerkt met partners. Beide organisaties hebben samenwerking als belangrijk onderdeel in de bestuursakkoorden en strategische plannen opgenomen waarbij het publieke (geen privatisering) karakter van beide organisaties behouden blijft.   

Zo een partnerschap is een beproefde strategie die reeds succesvol werd uitgevoerd bij de verzelfstandigingen van AZ Herentals en AZ Turnhout die beide ingebed zijn in het Ziekenhuisnetwerk Kempen.

Onderzoek en uitwisseling van informatie

In september 2022 start een onderzoeksfase. Het stadsbestuur van Herentals en Zorggroep Orion, de verzelfstandigde zorgpoot van OCMW Turnhout, willen elkaar beter leren kennen op het vlak van woonzorg.

Concreet gaan de organisaties als gelijkwaardige partners op zoek naar mogelijke kansen in de zorgsector die gezamenlijk kunnen opgenomen worden. Ze denken hierbij aan het delen van kennis en expertise op het vlak vrijwilligersbeleid, kwaliteitswerking, dienstverlening, het opstellen van een kwalitatief aanbod inzake zorg en wonen…  Ook gezamenlijke aankopen, het bundelen van ondersteunende diensten zoals personeelszaken, ICT, technische dienst, subsidiewerving, … zijn mogelijk. De organisaties bespreken ook hun strategische doelen: wat zijn de ambities, de lopende projecten, … Ze wisselen ken- en stuurgetallen uit over hun werking en financiën, en expertise en good practices.

Toegankelijke en kwalitatieve woonzorg in de eigen, vertrouwde omgeving

Het beoogde doel is een groeiverhaal waarbij beide publieke partners elkaar versterken en ondersteunen op de huidige sites in Herentals en Turnhout. Het stadsbestuur zoekt vooral een mogelijke samenwerking voor WZC St.-Anna en de assistentiewoningen. Zorggroep Orion ziet vooral kansen om elkaar te ondersteunen en om expertise uit te wisselen bij de werking van WZC De Wending, WZC De Vliet, assistentiewoningen De Dijk, De Flatjes, De Houthaven en dienstencentra De Schoor, De Meerloop, Albert Van Dyck en vanaf 2023 De Wissel.

Bart Michiels, schepen voor sociale zaken, zorg & welzijn in Herentals, licht toe: “In dit alles delen beide organisaties nu al dezelfde visie: kwalitatieve, toegankelijke mensgerichte zorg op maat van de zorgvrager. Beide organisaties geloven sterk dat een bundeling van krachten kan leiden tot een optimalisering van het aanbod op het vlak van toegankelijke zorg en wonen in de regio. Dit geloof zit ook vervat in de bestuursakkoorden rond zorg in Herentals en Turnhout.”

Samenwerking als intelligente beleidskeuze

Het stadsbestuur Herentals en Zorggroep Orion erkennen elk afzonderlijk het belang van een kwaliteitsvol integraal en geïntegreerd aanbod van regionale zorg- en dienstverlening, persoonlijke begeleiding en goede, passende huisvesting.

Luc Op de Beeck, voorzitter van Zorggroep Orion en schepen voor werk, economie, Zorggroep Orion en ziekenhuis in Turnhout, getuigt: “Reeds bij de verzelfstandiging van onze zorgpoot tot Zorggroep Orion lag de keuze en het geloof in de noodzaak van een geïntegreerd en integraal zorgaanbod aan de basis. En ook nu delen wij deze overtuiging met de stad Herentals. Het verbreden en versterken van een bestaande kwalitatieve werking staat alleen maar in het voordeel van de zorgvragers die in Herentals en Turnhout op zoek zijn naar een kwalitatief aanbod aan zorg en wonen.”

Een schaalgrootte leidt bovendien tot een grotere slagkracht binnen de organisaties zelf, en in relatie tot andere overheden, het zorglandschap en de prijs-kwaliteitsverhouding. Samenwerking via verzelfstandiging leidt tot verdere professionalisering en een meer doorgedreven focus op kwalitatieve zorg.

Daarnaast zorgt een mogelijke samenwerking ook voor een grotere aanwezigheid van goede zorg in de regio, met een bewuste keuze voor lokale verankering. Voor de overal zeer gegeerde zorgmedewerkers is het bovendien extra aantrekkelijk om voor een grotere organisatie met meerdere sites te werken. Dit biedt mogelijkheden op een continue ontwikkeling van hun professionele loopbaan.

Daarbij vertrekt de denkoefening vanuit een investering in de medewerkers en kwalitatieve zorgverlening en is het zeker geen besparingsoefening.

Preferentieel partnerschap tot december 2022

Op basis van het onderzoek dat nu van start gaat, kunnen beide organisaties een beslissing nemen op het vlak van de haalbaarheid en de inhoud van een mogelijke samenwerking. De intentieverklaring werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van Herentals op 29 augustus en de raad van bestuur van Zorggroep Orion op 17 augustus. De medewerkers en cliënten van beide organisaties worden ook op de hoogte gebracht van deze intentie.

Info Stad Herentals: www.herentals.be

Info Zorggroep Orion: www.zorggroep-orion.be

Zorggroep Orion biedt verkoeling aan alle inwoners in Turnhout tijdens de komende warme dagen.

Inwoners van Turnhout zijn welkom voor verkoeling en een gratis glas water in de dienstencentra en in ’t Kaffee van WZC De Wending.

Komende vrijdag en zaterdag zijn er in WZC De Vliet en WZC De Wending extra maatregelen tegen de voorspelde hitte van kracht. Er heerst een aangename temperatuur. Naast de klassieke verkoelende maatregelen voor bewoners en medewerkers heet Zorggroep Orion ook alle inwoners van Turnhout welkom die wat extra koelte kunnen gebruiken. Ze kunnen aanstaande vrijdag en zaterdag van 13 tot 18 uur terecht voor verkoeling en de nodige gratis glaasjes drinkwater in ’t Kaffee. Naast de cafetaria in WZC De Wending kunnen inwoners ook terecht in de dienstencentra van Zorggroep Orion, nl.  LDC Albert Van Dyck, OC De Meerloop en dienstencentrum De Schoor, voor een verfrissend glas water.

ER IS OFFICIEEL NOG GEEN HITTEPLAN IN ACTIE MAAR BIJ ZORGGROEP ORION ZIJN WE WEL VOLLEDIG VOORBEREID. 

Een hittegolf staat voor twee opeenvolgende dagen boven de 29°C. Men treft dan algemene maatregelen zoals de zonwering omlaag doen, de temperatuur in huis voldoende fris houden, waar nodig ramen en deuren open zetten. Bewoners en medewerkers worden gesensibiliseerd over het belang van zonnewering, het vermijden van felle zon en zware lichamelijke inspanningen op de warmste momenten van de dag. Ook extra luchtige kledij en beddegoed kunnen helpen. Het allerbelangrijkste waarop wordt toegezien is dat de bewoners voldoende gehydrateerd blijven. Water drinken is essentieel om uitdroging te vermijden. 

GRATIS VERKOELING VOOR ALLE INWONERS VAN TURNHOUT

Voorzitter Luc Op de Beeck benadrukt het belang van een hitteplan voor alle inwoners van Turnhout : “Extreme hitte kan zorgen voor lichamelijke klachten en ongemak zoals uitdroging, ademhalingsproblemen, moeilijke bloedsomloop of een heuse hitteberoerte. Wij nemen dit bij Zorggroep dan ook bijzonder ernstig voor onze bewoners. Onze medewerkers en vrijwilligers staan ook paraat voor de inwoners van Turnhout die hinder ondervinden van de hitte. WZC De Wending zet bewust haar deuren open voor alle inwoners die hun woning niet voldoende koel kunnen houden. Bovendien worden in ’t Kaffee van WZC De Wending en in de cafetaria’s van LDC Albert Van Dyck, dienstencentrum De Schoor en OC De Meerloop, tijdens de openingsuren gratis glaasjes drinkwater aangeboden aan wie dit wenst.”

TIPS TEGEN DE HITTE VOOR THUIS

Beperk fysieke inspanningen, zeker op de warmste ogenblikken van de dag, zoek een koel plekje op en drink voldoende water. Creëer schaduw door het dragen van een zonnehoedje en smeer je in met zonnecrème, als je toch naar buiten gaat.

Op 23 juni, Dag van de Mantelzorger, besteedt de MantelzorgHub extra veel zorg aan de mantelzorger in regio Turnhout.

MantelzorgHub de Vier Wegen trakteert alle mantelzorgers op een inspirerende film en een warm gesprek in UGC Turnhout.  Mantelzorgcoördinator Ingrid Jansen is er tevens beschikbaar – samen met de andere zorgpartners – met een luisterend oor of een woordje uitleg. 

Op 23 juni is het Dag van de Mantelzorger. Natuurlijk heeft MantelzorgHub “De Vier Wegen”, een samenwerking tussen  de gemeenten Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar, Beerse en Zorggroep Orion iets waardevols in petto voor alle mantelzorgers.
Zoals kersverse mantelzorgcoördinator Ingrid Jansen beaamt: “Het is belangrijk ook voldoende zorg en aandacht besteden aan de mantelzorger zelf.”.
Deze keer zijn alle mantelzorgers uit de regio welkom op de filmvoorstelling SUPERNOVA. Een inspirerend verhaal over mantelzorg met Colin Firth en Stanley Tucci in de hoofdrollen. Het evenement is een mooie gelegenheid voor wat extra aandacht voor de mantelzorger en het biedt wat tijd voor een beetje zelfzorg voor elke mantelzorger. Na de voorstelling kan er nagepraat worden met de organisatoren van de MantelzorgHub en ook mantelzorgcoördinator Ingrid Jansen is aanwezig voor een kennismaking of voor een gesprek. Afspraak op 23 juni om 14 uur bij UGC Turnhout. Graag vooraf aanwezigheid bevestigen. 

OVER DIT INITIATIEF VAN MANTELZORGHUB DE VIER WEGEN

MantelzorgHub ‘De Vier Wegen’ is de samenwerking waar Stad Turnhout, gemeente Oud-Turnhout, gemeente Vosselaar, gemeente Beerse en Zorggroep Orion de krachten bundelen op weg naar een gemeenschappelijk gedragen mantelzorgwerking. Ze zetten in op het vinden, bereiken, verbinden en versterken van de mantelzorgers.  

Om ook hen op hun beurt aandacht, (adem)ruimte en een warme ontmoetingsplaats te bieden, nodigt MantelzorgHub ‘De Vier Wegen’ iedere mantelzorger uit voor de filmvoorstelling van Supernova. Alle mantelzorgers zijn welkom op 23 juni om 14 uur in bioscopencomplex UGC Turnhout 

Het centrale thema in Supernova is mantelzorg. Acteurs Colin Firth en Stanley Tucci zijn fenomenaal als Sam en Tusker, die samen hun weg moeten vinden in een leven dat langzaam uit hun handen glijdt.  
Regisseur en schrijver Harry Macqueen weet perfect de juiste toon te treffen in dit ingetogen drama waarin liefde en verlies samenkomen. 

Na de film is er tijd om bij te babbelen met een drankje en hapje in UGC te Turnhout.  

Inschrijven kan per mail naar een van onze contactpunten: martine.menten@beerse.be; kristin.megens@vosselaar.bedorien.bevers@zorggroep-orion.be of eigenaard@oud-turnhout.be

MANTELZORGCOÖRDINATOR INGRID JANSEN IS BESCHIKBAAR VOOR MANTELZORGERS DIE WAT EXTRA INFORMATIE EN ONDERSTEUNING KUNNEN GEBRUIKEN.

“Als mantelzorgcoördinator streef ik ernaar om mantelzorg op de kaart te zetten in de regio Turnhout. Mantelzorgers kunnen immers ook wat zorg gebruiken. Dit initiatief van de Mantelzorghub De Vier Wegen steun ik dan ook volledig. Het is een ideale manier om mantelzorgers te ontmoeten en spreken in een meer ontspannen context. Ik kijk er dan ook naar uit om veel mantelzorgers te mogen ontmoeten samen met mijn collega’s van de MantelzorgHub.”

SOM KAN MANTELZORG ZWAAR ZIJN – DE MANTELZORGCOÖRDINATOR IS ER VOOR DE MANTELZORGER. 

Vorig jaar, op de Dag van de Mantelzorger, werd er aangekondigd dat er een mantelzorgcoördinator zou aangeworven worden in Turnhout. Eén jaar later is Ingrid Jansen al enige tijd actief in deze functie bij Zorggroep Orion.Soms kan de zorg zwaar zijn. Mantelzorgers hebben behoefte aan een luisterend oor. Waar kunnen ze terecht? In de dienstencentra van Zorggroep Orion leiden ze de mantelzorgers graag naar zorgpartners of informatie toe. Onze mantelzorgcoördinator Ingrid richt zich specifiek op het thema mantelzorg. Wat is de effectieve vraag of nood? Samen met de mantelzorger gaat ze op zoek naar diensten of zorgpartners die mee kunnen ondersteunen. Daarnaast kunnen de zorgvrijwilligers vanuit hun takenpakket bij Zorggroep Orion mantelzorgers en hun zorgvragers ondersteunen, bijvoorbeeld door boodschappen te doen, door een telefoongesprek via de TelefoonSter of door te wandelen met een persoon in een rolstoel. Elke mantelzorger is welkom en kan contact opnemen met mantelzorgcoördinator Ingrid. 

CONTACT MANTELZORGCOÖRDINATOR:
Ingrid Jansen – ingrid.jansen@zorggroep-orion.be – 014 28 40 00 of ingrid.jansen@zorggroep-orion.be 

Onze Beleefwandeling-dementievriendelijk op stap is officieel geopend tijdens de Dag van de Zorg


Bewoonster Yvonne Nys van De Vliet en schepenen Luc Op de Beeck, Kelly Verheyen en Stijn Adriaensen onthulden het eerste infobord.

Op zondag 15 mei, de Dag van de Zorg, werd bij Zorggroep Orion in Turnhout het startschot gegeven aan DE BELEEFWANDELING – DEMENTIEVRIENDELIJK OP STAP. Het gaat om een wandeling gerealiseerd door Zorggroep Orion in samenwerking met Stad Turnhout, de stadsgidsen van Turnhout, Alzheimer Liga Vlaanderen en met ondersteuning van Erfgoed Noorderkempen. Dit met het doel interactie te creëren met bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers op een dementievriendelijke wijze. Mensgerichte zorg is de inspiratiebron tot dit initiatief. Het was bewoonster Yvonne Nys van De Vliet, die de hoofdrol mocht spelen. Zij las – begeleid door bezielster en experte dementie Carine Steemans – een gedicht voor in het Turnhouts, dat ook terug te vinden is op de infoborden. Vervolgens mocht ze samen met schepenen Luc Op de Beeck, Kelly Verheyen en Stijn Adriaensen het eerste infobord langs de route onthullen. De beleefwandeling vertrekt aan WZC De Wending en kan op eigen houtje gewandeld worden. Er is een flyer met routebeschrijving ter beschikking in De Wending. Bij Dienst Toerisme komt er een uitgebreide infobrochure uit met bijhorende volksverhalen en extra achtergrondinformatie. Daar kan ook een gegidste wandeling geboekt worden. 

Hier kun je alvast de flyer met routebeschrijving vinden:

Meer info: https://mailchi.mp/8ac1fe57ae43/verslag-opening-beleefwandeling-op-15-mei-bij-zorggroep-orion

TIEN INTERNATIONALE WELZIJNSPARTNERS LATEN ZICH IN TURNHOUT INSPIREREN TIJDENS DE NETWERKDAG VAN I2I IN DIENSTENCENTRUM DE SCHOOR.

Praktijkvoorbeeld: in interactie met onze buurtbewoners in de Babbelbus.

In 2020 startte in Turnhout “from Isolation to Inclusion” kortweg “I2I” op met als doel sociaal isolement bij senioren te voorkomen en aan te pakken. Dit Europese project wil dienstverlening en samenwerking tussen welzijnsorganisaties verbeteren en verbinding in buurten vergroten. Hiervoor werkt Turnhout samen met tien andere internationale partners en worden goede praktijken en onderzoeken uitgewisseld. Op dinsdag 10 mei zat een internationale delegatie samen met de lokale welzijnspartners in dienstencentrum De Schoor in Turnhout om elkaar te inspireren met cases en praktijkvoorbeelden uit ons welzijnslandschap. De aanwezigen maakten meteen ook kennis met De Babbelbus waar buurtbewoners van De Schoor uitgenodigd werden om mee te denken en suggesties te geven rond het aanbod en de noden in dienstencentrum De Schoor.

BRUGFIGUUR SENIOREN BIJ HET WELZIJNSONTHAAL
Een goeie praktijk die Stad Turnhout voorstelt aan de partners is de werking van de brugfiguur senioren. Die heeft  het Welzijnsonthaal als uitvalsbasis. Deze brugfiguur senioren is aanspreekpunt voor senioren die een hulpvraag hebben en bekijkt of er ook nood is aan sociale contacten.
“In het opstartjaar werden een 160-tal huisbezoeken afgelegd en 115 senioren bereikt, wat mooie resultaten zijn” vertelt Kelly Verheyen, schepen van welzijn. “De gemiddelde leeftijd van senioren die zorg vragen is 78 jaar en 82% is alleenstaand. Onze brugfiguur verwees meer dan 230 keer door naar andere zorgpartners zoals Zorggroep Orion, Samana VZW, ziekenfondsen, maar ook bijvoorbeeld – best opvallend -met partners, zoals de politie en de verpleegkunde-opleiding van Thomas More. Positief is dat de meeste senioren ook contact houden met de brugfiguur, zodat ze nieuwe hulpvragen sneller stellen en dus ook sneller geholpen worden. Vele senioren durven niet snel om hulp te vragen, dus dat toont toch duidelijk de meerwaarde van het werken met brugfiguren. De brug naar hulp is gelegd na een eerste contact, ook voor de toekomst.”

WERKEN AAN EEN WARME BUURT VANUIT DIENSTENCENTRUM DE SCHOOR
Vandaag ontvangen we de partners uit de andere lidstaten in ons dienstencentrum De Schoor” vervolgt Luc Op de Beek, schepen en voorzitter van Zorggroep Orion. “Onze dienstencentra bieden een warme welkom in de buurt en vervullen dus een heel belangrijke rol om verbinding te brengen in buurten.”
Het dienstencentrum is een open huis waar uiteenlopende activiteiten doorgaan en ook maaltijden aangeboden worden. De geplande aanwerving van een buurtcoach, die samen met buurtbewoners en partners zal inzetten op ontmoeting en het versterken van de buurt in Turnhout Oost, is een fantastische aanvulling op de bestaande initiatieven. Er is sinds kort ook een mantelzorgcoördinator aan de slag en iedereen kijkt al uit naar de komst van een zorgcoach die buurtbewoners en bezoekers in het dienstencentrum zal begeleiden  -waar nodig en gewenst -richting een gewenst en passend zorgtraject.
Voor de gelegenheid kwam de Babbelbus De Schoor versterken op 10 mei. Dat is een mobiele ontmoetingsplaats die helemaal in het teken staat van dromen, verbinding en hoop. Een mooi voorbeeld van hoe er flexibel en zeer gericht ontmoeting gestimuleerd kan worden.  Ruim 1500 buurtbewoners kregen een persoonlijke uitnodiging in de bus om langs te komen in De Babbelbus. Doel: de werking van dienstencentrum De Schoor beter leren kennen en ineens ook meedenken over bepaalde noden of suggesties te geven voor het huidige en toekomstige aanbod aan diensten en activiteiten in De Schoor.

Quote van Ragni Macqueen Leifson (Noorse projectleider I2I – universiteit Agder): “Turnhout is misschien niet de grootste partner uit het project, maar heeft vandaag  heel wat inspirerende praktijkvoorbeelden gebracht.”

Zondag 15 mei zetten wij onze deuren wijd open n.a.v. de Dag van de Zorg! Iedereen is welkom van 10 tot 17 uur.

Op zondag 15 mei is het in Vlaanderen Dag van de Zorg. Bij Zorggroep Orion zetten we ook onze deuren open voor jou. De hele dag staat in het teken van “Samen dragen wij zorg voor elkaar.” Deze “opendeurdag” is een uitgelezen kans voor iedereen die iets meer wil weten over het leven in onze woonzorgcentra en assistentiewoningen, de werking en het aanbod van onze dienstencentra en ons volledige zorgaanbod. The place to be wordt WZC De Wending en LDC Albert Van Dyck. Iedereen is hartelijk welkom

Download HIER het programma in detail. Of lees verder voor de high lights van de dag.

VOOR IEDER WAT WILS
De hele dag door zijn er rondleidingen in WZC De Wending en wie dit wenst wordt op sleeptouw genomen door onze bewoners in een assistentiewoning
van De Flatjes. We besteden aandacht aan de verschillende loopbaanmogelijkheden bij Zorggroep Orion, dit vanaf je studentenstage, tot en met studentenwerk, je job in de zorg of zelfs een heroriëntering in de zorg na jaren gewerkt te hebben in een andere sector. Ook onze vrijwilligers komen weer mooi in beeld. Natuurlijk heeft dienstencentrum Albert Van Dyck een gevarieerd programma samengesteld. Daarnaast zijn ook onze andere dienstencentra, nl. De Schoor en De Meerloop, aanwezig om hun werking en aanbod te presenteren aan de bezoekers.

NIEUW – DUS DIT WIL JE NIET MISSEN

 1. Beleefwandeling dementie-vriendelijk op stap
  door Turnhout.
  In samenwerking met Stad Turnhout, Erfgoedcel Kempen en de stadsgidsen van Turnhout werkte ons zorgteam een heuse beleefwandeling uit. Het parcours loopt rond en op de site van Zorggroep Orion. Aan de hand van infoborden, stapstenen – gecreëerd door onze
  bewoners in De Vliet – en beleeftoestellen kun je een interessante wandeling maken waarin veel aandacht wordt besteed aan de historiek van bepaalde gebouwen en plekjes in Turnhout. De wandeling zorgt dat er voor ieder wat te beleven valt. Zo komt er een toestel – mee uitgewerkt door de bewoners in WZC De Vliet – waarmee muziek kan gemaakt
  worden, zijn er volksverhalen om te beluisteren – sommigen ook ingesproken door bewoners enz… De wandeling kan ontdekt worden d.m.v. een folder uitgebracht door de toeristische dienst van Turnhout en Zorggroep Orion. Er kan ook gegidst worden tijdens deze wandeling. Op 15 mei zijn er alvast enkele gidsen op post om deze wandeling met een groep geïnteresseerden te ontdekken.
 1. Een nieuwe visie op dementiezorg
  Samen met verschillende groepen en aan de hand van verschillende sessies ging Zorggroep Orion aan de slag rond een nieuwe visie op dementiezorg. Deze visie inspireert vast ook ons toekomstige woonzorgcentrum dat een nieuwe thuis zal bieden aan mensen met dementie. Het gaat om een EFRO-project waarbij middelen vanuit Stad Turnhout en de Vlaamse Overheid werden vrijgemaakt. Op de Dag
  van de Zorg geven we graag uitleg over dit project, bovendien gaat Licalab met bereidwillige bezoekers aan de slag om met hen enkele vragen rond dementiezorg te beantwoorden. Zeker inspirerend
  om aan deel te nemen!
 2. Ken jij onze onze mantelzorgcoördinator al?
  Op 15 mei is onze mantelzorgcoördinator samen met het team thuiszorg aanwezig om uitleg te geven over wat ze kan betekenen voor jou als je zorgvragen hebt.
 3. In de steigers op Niefhout: dienstencentrum De Wissel en assistentiewoningen De Houthaven.
  We geven graag tekst en uitleg over de stand van zaken en laten graag de plannen en beelden zien van ons project in het Pioniersgebouw.
  Zondag 15 mei: Dag van de Zorg
 4. Live in ons Kaffee: de zorgradio die gestreamd wordt naar
  www.degoeieouwetijd.be

  In deze radiostudio mag je gewoon komen kijken. Je
  mag je verwachten aan een gezellige combi van muziekjes – gekozen door onze bewoners in het woonzorgcentrum – en interessante
  interviews. Dit in presentatie van Gerd Vranckx. Deze
  seniorenradio is de eerste radio in Vlaanderen die zich
  “zorgradio” noemt. Wij heten ze graag welkom.