Stad Turnhout en Zorggroep Orion zetten zwaar in om dreigend isolement bij ouderen tegen te gaan.

Resultaten seniorenonderzoek van Stad Turnhout zijn bekend gemaakt.

In maart-april 2022 werden 1485 senioren in Turnhout bevraagd in het kader van een seniorenbehoeftenonderzoek. Vandaag maakten schepenen Kelly Verheyen en Luc Op de Beeck de resultaten bekend. Ze stonden stil bij de belangrijkste tendenzen op het gebied van zorg en welzijn en koppelden daar al meteen initiatieven aan die werden genomen om met de belangrijkste werkpunten aan de slag te gaan. Er komt een grote prioriteit voor preventie en aanpak van eenzaamheid bij senioren. Rosette Broeckx, voorzitter van de Senioren Adviesraad getuigde over deze belangrijkste resultaten en het belang om dreigend isolement bij senioren tegen te gaan. Op dit ogenblik wordt sterk ingezet tegen eenzaamheid en voor zorg, in het najaar wordt ook nog gefocust op dementiezorg en digitale inclusie. Belangrijke thema’s als mantelzorg, ondersteuning bij zorg door een zorgcoach en buurgerichte werking zijn hier efficiënte middelen om succesvol hulp te bieden bij ouderen die kampen met deze problemen.

Gevoel van eenzaamheid bij 65+ in Turnhout
 
Overkoepend cijfer:  45% voelt zich matig tot sterk eenzaam

INZETTEN OP PREVENTIE EN AANPAKKEN VAN EENZAAMHEID
Schepen Kelly Verheyen licht een aantal acties toe om eenzaamheid bij ouderen in Turnhout aan te pakken: “Opvallend resultaat uit het seniorenbehoeftenonderzoek dat vorig jaar werd afgenomen zijn de cijfers rond eenzaamheid. Deze zijn hoog. 45% van de Turnhoutse senioren voelt zich matig tot sterk eenzaam . We zien dit vooral bij alleenwonende senioren, senioren met een chronische aandoening of langdurige ziekte, ouderen met een kortere scholing en lager inkomen. Daarom willen we als stadsbestuur de volgende jaren initiatieven uitwerken om die eenzaamheidscijfers omlaag te halen, want uit onderzoek weten we dat eenzaamheid een negatieve impact heeft op het welzijn en gezondheid.
 We gaan dit doen op verschillende manieren:

  1. Vrijetijdsaanbod beter bekend maken en nog versterken
  2. Senioren toeleiden naar aanbod & kwetsbare senioren detecteren
  3. Vormingen over het herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid voor vrijwilligers in  buurten en verenigingsleven”

Het vrijetijdsaanbod voor senioren zullen we vanuit de Stad versterken en ook het bestande aanbod van activiteiten voor senioren beter bekend maken. Belangrijk om weten daarbij is dat 56% van de bevraagde senioren géén lid is van een vereniging. Ook daar willen we een aanbod voor.

  1. Tijdens de week van de senior in november gaan we de bestaande activiteiten van partners (Zorggroep Orion, Neos, Dinamo, Warande, Okra, seniorenraad, …) in de kijker zetten. Elke dag worden activiteiten of infomomenten georganiseerd voor en door senioren ism de seniorenraad. Want er is in Turnhout al een mooi aanbod voor senioren, maar niet altijd bij iedereen bekend.
  2. We vullen ook zelf het aanbod aan: 2 X/jaar, in samenwerking met de Seniorenraad, een daguitstap voor senioren organiseren. De eerste, een boottocht met gids in het havengebied, is gepland op 25 april
  • Zodat ook senioren, niet aangesloten bij bijvoorbeeld een seniorenvereniging, hun gading kunnen vinden.Tijdens deze seniorenweek en daguitstap zullen we rekening houden met de drempels die senioren ervaren. Zoals voldoende aanbod overdag, rekening houden met sociale en financiële drempels, duidelijke communicatie, enz.
  • Detecteren van kwetsbare senioren & senioren individueel toeleiden naar het aanbod van vrije tijd en zorg

DETECTEREN VAN KWETSBARE SENIOREN EN SENIOREN INDIVIDUEEL TOELEIDEN NAAR HET AANBOD VAN VRIJE TIJD EN ZORG  
We zagen daarstraks in de cijfers dat meer kwetsbare senioren, alleenwonenden-kleiner budget – chronisch ziek – grotere eenzaamheid ervaren. We willen hen ook kansen geven om deel te nemen aan activiteiten om zo onder de mensen te zijn en mogelijk nieuwe mensen te ontmoeten. Daarvoor moeten we drempels wegwerken. We hebben het welzijnsonthaal in de Stationsstraat waar iedereen, dus ook senioren, een hulpvraag kan stellen. Denk aan vervoer (minder mobielencentrale, financiele steun, informatie rond zorgondersteuning etc.). Mensen kunnen hiernaartoe komen of telefonisch contact nemen of mailen. Echter zien we dat dit welzijnsonthaal, dat actief drempels moet wegwerken voor deelname aan het elven van senioren, nog niet goed gekend is. 44% kent het niet. Welzijnsonthaal is nochtans de  draaischijf naar andere hulp- en dienstverlening (ook niet altijd goed gekend is). Daarom zetten we de komende jaren ook extra in op het bereiken van senioren tijdens bepaalde momenten in het leven. Dit doen we met huisbezoeken bij mensen die 80 worden door Bpost, we nemen contact op met senioren die net weduwe of weduwnaar zijn geworden en de brugfiguur senioren blijft aan boord in het Welzijnsonthaal.

BUURT EN VERENIGINGSLEVEN ALS VOELSPRIET VOOR EENZAAMHEID

Uit de bevraging blijkt dat senioren graag oud willen worden in hun buurt en vaak warme relaties hebben met mensen in hun buurt. Dat is fijn en willen we aanmoedigen. Daarom willen we aan vrijwilligers uit buurten of verenigingen handvaten geven om eenzaamheid te herkennen, bespreekbaar te maken en te weten wat je kan doen.
Meer dan 50 vrijwilligers uit heel diverse organisaties (lokale dienstencentra, MMC, WZC, senioren-en buurtverenigingen, ziekenhuis,…) namen in 2021 en 2022 al deel aan praktische workshops van de Herstelacademie.  De vrijwilligers kregen praktische tips en handvaten mee over hoe je eenzaamheid (h)erkent. Hoe je de risicofactoren kan inschatten. Welke interventies het vereenzamingsproces kan helpen en wanneer doorverwijzing noodzakelijk is. We zullen deze ook in de toekomst blijven organiseren en het aanbod zal voor vrijwilligers gratis blijven.

AANDACHT VOOR BUURTWERKING EN VOOR ZORG
Luc Op de Beeck, voorzitter van Zorggroep Orion, schetst het belang van zorg en van aandacht voor buurtwerking om doelgericht om te gaan met de belangrijkste werkpunten uit de resultaten van dit behoeftenonderzoek. 

BUURGERICHT WERKEN:
“Met onze lokale dienstencentra werken we als zorggroep zo laagdrempelig mogelijk. De dienstencentra zijn er voor de buurtbewoners als ontmoetingsplaats en als aanspreekpunt om vragen te stellen en verder geholpen te worden.We zijn volop gestart met het inzetten op enkele buurten in Turnhout waar we tot nu toe minder actief zijn geweest en zullen de komende jaren ook blijven doen. In het Oosten van Turnhout (omgeving Steenweg op Oosthoven) is sinds het voorjaar een buurtcoach aan het werk. Dit is een buurt waar tot nu toe weinig ontmoetingsmogelijkheden waren en waar we nu volop op inzetten. Zo zijn er wekelijks koffiemomenten in het buurthuisje in de Goedendagstraat en is onlangs het project Soep met Babbels gestart. De buurtcoach, blijft inzetten op het versterken van partnerschappen met partnerorganisaties zoals Mekanders, De Ark, de buurtverenigingen, Michaëlschool enz.  Dit biedt een antwoord op de vaststellingen van zowel de stadsmonitor als het behoefteonderzoek bij senioren rond het ervaren van te weinig ontmoetingsmogelijkheden in deze wijk.
Zorggroep Orion bouwt mee in het Pioniersgebouw aan 60 assistentiewoningen  De Houthavenen een lokaal dienstencentrum De Wissel. Team thuiszorg ging ook aan de slag met een buurtanalyse. Dit moet  mee de noden bepalen die de buurt nodig heeft en waaraan we een antwoord willen bieden, o.m. via onze diensten, activiteiten en werking in De Wissel.  Er staan ook al veel mensen op de wachtlijst voor De Houthaven, iedereen kijkt dus uit naar de opening, op deze mooie centrale locatie.
 Daarnaast passen we de werking van onze bestaande dienstencentra aan aan de noden die er in de verschillende buurten zijn. Zo zijn LDC De Schoor en LDC Albert Van Dyck gestart met ‘ontmoet je buur’ koffiemomenten en wandelingen.

MANTELZORG:
De mantelzorgcoördinator is sinds april 2022 aan de slag binnen Zorggroep Orion. Met deze nieuwe functie zetten we in op het bereiken en ondersteunen van mantelzorgers.

DEMENTIEZORG:
In 2022 startte het project EFRO Dementiezorg op. In samenwerking met Licalab en stad Turnhout gingen we aan de slag om een nieuwe visie op dementiezorg uit te werken. Belangrijk voor de toekomst: hoe willen we dementiezorg vertalen in onze werking, in onze “Nieuwe Vliet”, in opleidingen in het omgaan met onze bewoners, in het detecteren en informeren van mogelijke doelgroepen die in een vroeger stadium al thuis met dementie worden geconfronteerd. Allemaal belangrijke vragen. Onze medewerkers vulden een kennismonitor dementie in waardoor we een mooie kijk kregen op hun talenten en hun noden op het vlak van dementiezorg en kennis over dementie. Er werd geëxperimenteerd met slimme matrassen en er waren flink wat werksessies, ook met vrijwilligers, over dementiezorg. In de eerste helft van 2023 zal de nieuwe visie op dementiezorg gecommuniceerd en geconcretiseerd worden bij Zorggroep Orion, we gaan nog ervaringen opdoen met de Nobi-lamp en ervaren hoe het is voor mensen met dementie via een belevingssessie met een VR-bril. In april sluiten we dit project af en kunnen we waarschijnelijk ook overgaan met de next steps: de plannen voor de bouw van een nieuwe Vliet. Ook via andere projecten blijven we dementie in de kijken zetten. In samenwerking met partners organiseren we de praatcafé’s dementie, deze zullen uitgebreid worden. Ook de intergenerationele wandeling voor mensen met dementie en hun naasten is zo’n voorbeeld. In het najaar van 2023 wordt een inloophuis voor personen met dementie en hun naasten geopend in LDC De Wissel.

ZORGCOACH:
Deze medewerker bij Zorggroep Orion  ondersteunt mensen om hun weg te vinden in het zorglandschap.De meeste mensen wensen zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen. Soms veranderen er zaken, al dan niet onverwacht, waardoor het zelfstandig thuis wonen onder druk komt te staan. De zorgcoach kan dan samen met de zorgvrager bekijken welke oplossingen er zijn.

KOUDEPLAN IN DE DIENSTENCENTRA
In de winter neigen sommige mensen tot isolement. In de dienstencentra is iedereen welkom. Niemand is verplicht om deel te nemen aan een activiteit of om iets te consumeren. Je kan ook langs komen voor een goede babbel of om de krant te lezen. Wordt het écht bij jou thuis te koud, omdat je bijvoorbeeld de verwarming een graadje lager zet, durf dan in één van onze dienstencentra langs te komen en hier wat meer tijd door te brengen. Niet onbelangrijk met de onrust rond de energieprijzen. Het team Thuiszorg van Zorggroep Orion, dat instaat voor alle dienstencentra en de bijhorende assistentiewoningen ambieert ook om extra betrokken te zijn met de buurt. In alle dienstencentra kan je rekenen op een gratis glas kraantjeswater, gebruik maken van wifi of de krant lezen. Er liggen zelfs gezelschapspellen op je te wachten.

Info: www.zorggroep-orion.be/dienstencentra

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *