Vlaanderen kent 82 000 euro toe aan Zorggroep Orion en lokaal bestuur Turnhout om een zorgzame buurt te realiseren in Turnhout-Oost.

Zorggroep Orion en lokaal bestuur Turnhout beantwoordden de projectoproep van de Vlaamse overheid voor het realiseren van een zorgzame buurt op plaatsen waar de nood hoog is. Er werd aangetoond dat Turnhout-Oost, het gebied ter hoogte van de Steenweg op Oosthoven, zeker in aanmerking komt voor meer sociale cohesie in deze buurt. Bewoners kampen er met isolement en vinden moeilijk de weg naar de juiste zorginstanties en welzijnsorganisaties die hen kunnen ondersteunen. Ook het buurtnetwerk zelf kan veel sterker mits een goede ondersteuning. Met de toekenning van 82000 euro aan projectsubsidie door minister Wouter Beke zal Zorggroep Orion in goed overleg met het lokaal bestuur en de plaatselijke zorg- en welzijnsorganisaties, inzetten op de realisatie van een antennepunt in Turnhout Oost. Hieruit zal een buurtcoach aan de slag gaan. In de komende twee jaar worden hier de grootste noden in kaart gebracht en zal de focus liggen op het realiseren van ontmoeting, participatie en empowerment van de buurtbewoners. Dit antennepunt wordt ondersteund door de werking en diensten vanuit OC De Meerloop en later door het nieuwe dienstencentrum De Wissel dat momenteel wordt gebouwd in het Pioniersgebouw. Deze “warme buurt” zal een gezamenlijke realisatie zijn tussen het lokaal bestuur van Turnhout, Zorggroep Orion en de lokale zorg-en welzijnspartners.

Fotobijschrift: voorzitter van Zorggroep Orion en tevens schepen van Zorg Luc Op de Beeck, schepen van Welzijn Kelly Verheyen en centrumleider van OC De Meerloop Jochem Brosens.

Een zorgzame duw in de rug voor Turnhout-Oost

Lokaal Bestuur Turnhout en Zorggroep Orion beantwoordden de projectoproep Zorgzame Buurten van de Vlaamse Overheid, departement Welzijn, Volksgezondheid, Gezin & Armoedebestrijding. Beide zorgpartners zagen meteen een mooie kans om zorgzame aandacht te besteden aan Turnhout-Oost. Met de toekenning van 82000 euro aan subsidie is meteen een krachtig signaal gegeven door Vlaams minister Wouter Beke van de Vlaamse Overheid om hier mee daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.
De ervaringen tijdens COVID-19 leerden dat er in het oostelijke deel van Turnhout enkele straten zijn waar veel zorg nodig is. Zorggroep Orion ontving een aantal hulpvragen die toonden dat er nood is aan sociaal contact.
Uit de resultaten van de driejaarlijkse stadsmonitor blijkt dat de statistische regio ‘stedelijk wonen Oost’ het laagste scoort op alle vragen die te maken hebben met het thema buurtgevoel, buurtcontacten en activiteiten in de buurt. Er is een duidelijke vraag naar ontmoeting, zowel via formele als informele mogelijkheden.
De statistische regio stedelijk wonen Oost vormt een grote regio. Binnen het onderzoek, ‘Kijk in de wijk’, gevoerd in 2020, zien we de buurt ‘omgeving Steenweg op Oosthoven’ (onderdeel van de statistische regio ‘stedelijk wonen oost’) als één van de negen geselecteerde kwetsbare buurten. Het sociaal contact tussen de bewoners is zeer beperkt in deze buurt wat eenzaamheid in de hand werkt.

Zorggroep Orion gaat aan de slag met een interactieve, gezamenlijke aanpak voor Turnhout-Oost.

 Voorzitter Luc Op de Beeck licht toe hoe de zorggroep dit gaat realiseren in de komende twee jaar: “Aan de hand van allerlei initiatieven en ontmoetingsmomenten willen we de vereenzaming in Turnhout-Oost tegengaan.  Via een antennepunt ter plekke gaan we werken aan die zogenaamde sociale cohesie. Een buurtcoach wordt op deze taak gezet. Dit antennepunt met buurtcoach krijgt de nodige ondersteuning van onze teams, diensten en werking in onze bestaande dienstencentra. Het antennepunt en de buurtcoach in Turnhout-Oost krijgen in het begin ondersteuning vanuit ontmoetingscentrum De Meerloop en later vanuit het nieuwe dienstencentrum De Wissel dat in 2023 opengaat in het Pioniersgebouw. We beginnen niet van nul. Alle  initiatieven die nu al in de buurt leven proberen we met elkaar te verbinden en indien nodig coördineren we dit via ons antennepunt. Het antennepunt met de buurtcoach is hier de drijvende kracht die mee de weg wijst aan de buurtbewoners en de linkjes legt tussen buurtbewoners onderling of met de lokale zorgpartners.  Ik denk aan vrijwilligerswerk, Burenhulp, een buddysysteem voor kwetsbare buurtbewoners … Er is vandaag al heel wat engagement, zowel bij buurtbewoners als lokale zorgpartners en welzijnsorganisaties, maar ze vinden elkaar niet altijd.”

Lokale stakeholders slaan de handen in elkaar om van Turnhout-Oost een warme buurt te maken.

Schepen van Welzijn Kelly Verheyen licht de rol van het lokale bestuur en de zorg- en welzijnspartners toe:

“De aanwerving van de buurtcoach, die samen met buurtbewoners en partners zal inzetten op ontmoeting en het versterken van deze buurt, is een prachtig resultaat van alle voorbereidende werk.

Het project ‘Kijk in de wijk’, werd in 2020 door Stad Turnhout ingezet met als doel meer verbinding te creëren in buurten. Als eerste stap werd een onderzoek gedaan naar de kenmerken van de geselecteerde buurten. Specifiek in de omgeving van de Steenweg op Oosthoven werd er laag buurtgevoel vastgesteld, maar, zo gaven de onderzoekers aan, dat betekent geenszins dat buurtbewoners elkaar niet willen leren kennen!  Tijdens dit onderzoek werden ook krachten opgemerkt, een groot engagement en veel vrijwilligersbloed bijvoorbeeld.  Een groot potentieel aan mogelijke kruisbestuivingen en samenwerkingen.

Dit zijn belangrijke signalen, die we verder verkenden,  in samenwerking met Zorggroep Orion. Tijdens enkele buurtmomenten en gesprekstafels kwamen bewoners, verenigingen, organisaties en een lokale school aan het woord. Hier kwamen mooie ideeën uit, die we onder de noemer zorgzame buurt verder wensen te realiseren. Het opgerichte antennepunt van het lokaal dienstencentrum zal de spil vormen van deze zorgzame buurt waar formele en informele partners worden verbonden. Het is een mooi voorbeeld van hoe Kijk in de wijk impulsen geeft om sociale verbondenheid in buurten te versterken. Er wordt een antwoord geboden op de noden die door ons bestuur werden vastgesteld en kan dan ook gezien worden als een verderzetting van het ingezette traject en een mooi resultaat van het werk dat de afgelopen 2 jaar door onze diensten werd gedaan.

Het kleine ontmoeten wordt zo een belangrijk middel in de strijd tegen vereenzaming, dit realiseren we in samenwerking met heel ons netwerk. Er is een  actieve betrokkenheid van formele en informele intersectoriële spelers. Bottom-up initiatieven binnen de buurt worden zeker ook door het lokaal bestuur ondersteund.”

Voor verdere info over deze warme buurt in Turnhout-Oost: volg ons op social media of neem een kijkje op www.zorggroep-orion.be
Info Zorgzame Buurten: https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten/turnhoutoost

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *